بیمه خویش فرما چیست؟

بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما به معنای بیمه اختیاری می باشد. بدان معنا که بیمه ای که کارفرمای آن خود فرد است و کارگر هم خود فرد است. بیمه ای که سرهرماه فرد برای خودش رد کرده و مبلغ آن را به حساب تامین اجتماعی واریز می نمائید. تفاوت اجباری درقیاس با بیمه ی خویش فرما یاهمان اختیاری این می باشد که دارایبیمه بیکاری نمی باشد و هر زمان نخواستید این امکان برایتان فراهمک است که آن را ادامه ندهید و البته صد درصد وجه بیمه را هم خودتان بایستی پرداخت نمائید. بیمه خویش فرما و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، ازنوع اختیاری می باشند واز ضرایب و درصد های مختلفی با طرح اجباری برخوردار می باشد. هرچند فرق زیادی، باوجه بازنشستگی و مستمری بگیری آن نخواهد داشت.
بیمه خویش فرما که به دو گروه بیمه اختیاری وهمچنین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد گروه بندی شده اند، گروه دیگر از بیمه های تامین اجتماعی می باشند که اساسی ترین فرق آن ها درقیاس با بیمه اجباری، همان طور که از نام این نوع بیمه نمایان می باشد، این است که پرداخت حق بیمه از طرف شخص بیمه شده و دولت می باشد.

بیمه تامین اجتماعی خویش فرما چه ویژگی هایی دارد؟

این نوع بیمه مناسب برای کسانی می باشد که تحت پوشش هیچ بیمه بخصوصی نمی باشند. فردی که تقاضاکرده می بایست درجهت گرفتن این خدمت به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی ایران سربزند تا در پی آن قرارداد مختص آن منعقد شود. طبق قوانین وضع شده برای بیمه اختیاری، بیمه گذار بایستی حق بیمه اش را دقیق و به موقع و در زمان های تعیین شده واریز نماید. حق بیمه درنظرگرفته شده برای بیمه اختیاری ۲۶ درصد ثابت می باشد. این بیمه مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، فوت و تعهداتی مانند: درمان، هزینه کفن و دفن و هزینه های مربوط به پوتز و اروتز را دارا می باشد.

بیمه خویش فرما

انواع بیمه تامین اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعی بیمه دارای دو گروه بیمه اجباری و بیمه خویش فرما می باشد:
بیمه اجباری: این بیمه برای کلیه ی افرادی که در برابر دریافت حقوق و دستمزد در شرکت ها، کارگاه ها و..فعال می باشند است.
بیمه خویش فرما: این بیمه دارای 2 دسته ی بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشد که به دنبال آن به بحث درخصوص آن می پردازیم.

بیمه اختیاری:

برای کسانی درنظرگرفته شده که تحت پوشش بیمه خاصی نمی باشند. افراد خواهان این نوع بیمه، بطورمستقیم با رجوع به شعب سازمان تامین اجتماعی خواستار انعقاد قرارداد بیمه اختیاری خواهند شد و وظیفه دارد خودفرد، حق بیمه را در موقع مشخص شده پرداخت نماید.

متقاضیان بیمه اختیاری می توانند:

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خودشان بین کم و زیاد دستمزد هر سال مشخص نمایند. طی گذشت هر دو سال یک بار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهیانه خود را ده درصد بالاببرند. وجه حق بیمه خود را بصورت حداکثری تا روزآخرگذشت دو ماه به شعبه تامین اجتماعی واریز نمایند، چنانچه حق بیمه این قرارداد از نخستین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده، پرداخت نشود لغو خواهد شد.
بیمه شدگان اختیاری قادر می باشند تمام خدمات از جمله مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی که دارای درمان، هزینه های پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری می باشد را بگیرند.

بیمه صاحبان حرفه و مشاغل:

این بیمه برای کسانی در نظر گرفته شده که مشغول به کاری هستند و تعدادی کارگر دارند یا همینطورتنهایی فعالیت می کنندو مقررات حمایتی ویژه ای رادارا نمی باشند.

بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد چه ویژگی هایی دارد؟

نخستین فرق بیمه اختیاری وهمینطور بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد را می شود در سابقه آن دید. صاحبان حرفه و مشاغل آزاد می بایست کمه کم از یک ماه سابقه پیشین برخوردار باشد. از دیگر موارد تمایز بیمه صاحبان مشاغل آزاد و بیمه اختیاری را اختلاف در تعهدات می توان شمرد. تعهدات در بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به گروه های زیر دسته بندی می شوند.
بازنشستگی و مرگ بعد از مرحله ی بازنشستگی با دوازده درصد، بازنشستگی و مرگ در هنگام پیش و پس از بازنشستگی با چهارده درصد بازنشسته شدن، مرگ و از کار افتادگی با هجده درصد

تمامی کارگرانی که داخل کارگاه های قانونی در تمام ایران فعال به کار هستند و حداقل دارای هجده سال سن می باشند، قادر می باشند بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی باشند.

بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما

ولی کسانی وجود دارند که کارآفرین هستند و برای خودشان فعالیت می کنند. و دارای کارگری نمی باشند. آن ها می بایست در طرح بیمه خویش فرما یا اختیاری از تسهیلات خدماتی و درمانی تامین اجتماعی بهره مند شوند.

تفاوت تعرفه ها در بیمه خویش فرما و اجباری

در طرح اجباری، هفت درصد کلیه ی تعرفه ماهیانه بایستی توسط کارگر پرداخت شود. در طرح اختیاری، صد درصد تمام تعرفه ماهیانه را می بایست کارگر پرداخت نماید. در بین طرح اجباری، بیکاری به کارگرانی که به شکل غیر دلخواه کارشان را از دست می دهند، تعلق می گیرد. ضرایب دریافت تسهیلات درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح اجباری، از اختیاری فراوان تر می باشد. در طرح اختیاری، ضرایب ۱۴ تا ۱۸ درصد جهت گرفتن تعرفه های خدماتی و درمانی تعیین شده. هیچ گونه تفاوتی در طرح اختیاری یا اجباری برای بازنشستگی کارگران موجود نمی باشد. یک سری فرق ها در طرح اختیاری یا اجباری جهت دریافت تسهیلات مستمری بگیری و از کار افتادگی موجود می باشد. نرخ ۳۰ درصد در طرح اجباری، به ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در طرح صاحبان حرفه و مشاغل آزاد متغیر است.

انواع بیمه خویش فرما

همان گونه که قبلا بیان کردیم، دو نوع بیمه خویش فرما وجود دارد. نخست بیمه اختیاری صاحبان حرفه و دوم بیمه مشاغل آزاد می باشد.
چنانچه شما تحت پوشش بیمه ویژه ای نمی باشید، این امکان برایتان فراهم است. بطور مستقیم به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی در استان محل زندگی یا محل کارتان رفته و با کامل کردن فرم ها، کد ۱۰ رقمی را تحویل گرفته و طبق آن، فهرست ماهیانه برای خود درنظر بگیرید. درحال حاضر ۷۸۰ هزار نفر، تحت پوشش خدمات بیمه ی خویش فرما می باشند.

پرداخت حق بیمه خویش فرما

شما وظیفه دارید در هنگامی که سازمان تامین اجتماعی مشخص می کنند در پرداخت مقرری بیمه خویش فرما، اقدام نمائید. دیرکرد در واریز وجه،ممکن است به جریمه یا همینطورباطل شدن قرارداد شما و سازمان تامین اجتماعی انجامد. ازین رو وظیفه دارید طبق ضوابط وقوانین مشخص شده ی سالانه، در به پرداخت فیش خویش فرما اقدام نمائید.
چنانچه شما وکیل داشتید، این امکان را دارید از او بخواهید تا مراحل برقراری بیمه خویش فرما را از طرف شما طی کند. ولی در نظر داشته باشید که در متن وکالت نامه بایستی حتما بصورت واضح، انعقاد قرارداد بیمه اختیاری قید شده باشد. و از دادن وکالت هایی به شکل کلی به سازمان، خودداری نمائید.

بیمه خویش فرما

تامین اجتماعی خویش فرما در یک نگاه

شما قادر می باشید با واریز ۲۶ درصد از حقوقتان شامل مزایای قید شده درمتن زیر شوید:

 – گرفتن حقوق بعد از گذشت مرحله بازنشستگی

 – دریافت حقوق پیش از مرگ و پس از مرگ به وسیله ی بازماندگان

 – مشمول بیمه ازکارافتادگی

 – مشمول بیمه درمان و بعضی از مزایای پزشکی

 – مشمول سرمایه مرگ که هزینه های کفن و دفن را شامل می شود.

 

دراین مقاله قصد داشتیم شما را با بیمه خویش فرما آشنا سازیم امیدواریم مطالب برای شما کمک کننده باشند.

پیام بگذارید